CURSURI DE FORMARE LUCRATORI IN COMERT

PREZENTARE CURS „LUCRATOR IN COMERT” – Cod N.C. / COR 5220.1.1.

Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Legea 650/2002, reglementează sancțiunile aplicabile situației în care exercitarea activităților comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publică NU este realizată cu personal calificat.

Lipsa unui Certificat de calificare profesionala se sancționeaza cu amendă de la 200,00 lei la 1000,00 lei pentru Persoanele Fizice si de la 400,00 lei la 2.000,00 lei pentru Persoanele Juridice.

In conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată in Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011, actualizată; Legii nr. 167 din 28.05.2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 318, din 3 iunie 2013:

S.C. MILLENIUM BUSINESS LUXURY S.R.L. deține Autorizația Seria B 0007294, cu nr. de ordine în Registrul National al Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor 40/15971/30.12.2013 eliberată de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice; Ministerul Educatiei Nationale prin Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor si Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Municipiului Bucuresti, în baza căreia poate să organizeze Programe de Formare Profesională, ocupatia “LUCRĂTOR IN COMERŢ”- Cod N.C./COR 5220.1.1.

 • COST PROMOTIONAL DE SCOLARIZARE: 500,00 LEI (SE POATE ACHITA IN RATE);
 • CURSUL VA INCEPE CURAND IN BUCURESTI;
 • DURATA CURSULUI ESTE DE 360 ORE (APROXIMATIV 6 SAPTAMANI);
 • EXAMENUL FINAL ESTE PROGRAMAT IN BUCURESTI;
 • SE OBTINE CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALA „LUCRĂTOR ÎN COMERŢ” RECUNOSCUT LA NIVEL NATIONAL SI EUROPEAN

CUI I SE ADRESEAZA ?

 • Persoanelor care doresc să iniţieze o afacere în domeniul comerţului şi serviciilor (Persoană Fizică Autorizată, Îndreprindere Individuală, Întreprindere Familială etc.);
 • Celor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţului şi serviciilor, şi care doresc să-şi îmbunătăţească competenţele în acest domeniu;
 • Persoanelor care ocupă un post în domeniul comerţului şi serviciilor, dar care nu deţin certificatul care să ateste această calificare;
 • Celor care se află acum în etapa de formare profesională (absolvenţi de liceu etc.) şi care îşi doresc o carieră în domeniul comerţului şi serviciilor;
 • Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, şomerilor;
 • Celor care doresc o reconversie profesională într-o meserie ce are căutare pe piaţa muncii;
 • Altor persoane interesate.

OBIECTIVELE CURSULUI:

 • Acest curs urmărește deprinderea cunoştinţelor utilizate în domeniul comerţului şi serviciilor și deprinderea unor abilităţi specifice derularii vânzărilor în bune condiţii şi la standarde de pregătire ridicate;
 • Absolventul învață:
 • să prezinte produsele şi serviciile aferente vânzării;
 • să întocmească documente specifice activităţii de vânzare (facturi, chitanţe, borderouri);
 • să promoveze imaginea standului;
 • să mențină stocurile de rezervă;
 • să verifice stocurile cu vânzările;
 • să comunice cu clienţii;
 • să creeze mediul ambiental necesar vânzării;
 • să efectueze vânzarea și să încaseze contravaloarea mărfii (chitanţă, document intern, dispoziţie de livrare, avize de expediţie etc.).

CONDITIILE DE INSCRIERE:

 • Studii minime obligatorii (VIII-X clase), raportat la data absolvirii de către participant a studiilor;
 • Sa intocmeasca un dosar cu documentele enumerate mai jos, cumulativ indeplinite.

ACTELE NECESARE PENTRU DOSARUL DE INSCRIERE:

 • Copie certificat de naştere;
 • Copie act de identitate (C.I. sau B.I.);
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • Copie ultimul act de studii;
 • Adeverinţă medicală (cu specificaţia clinic sănătos);
 • Solicitare scrisa din partea Persoanei Fizice sau Juridice;
 • Informare privind protectia datelor personale semnata si datata;
 • Declaratie A.N.S.P.D.C.P. cf. Lg. nr. 677/2001 si Lg. nr. 506/2004 modificata si completata prin OUG 13/2012;
 • Formularul de înscriere si contractul de formare profesională;
 • Contravaloare scolarizare;
 • Dosar cu şină.

DURATA, PROGRAMUL DE DESFASURARE SI LOCATIA CURSULUI

 • Cursul are o durata de 360 de ore, din care 120 de ore de teorie şi 240 de ore de practică;
 • Se deruleaza pe o perioada de 6 săptămâni;
 • Cursul poate fi organizat dimineaţa, după-amiază sau în weekend;
 • Cuprinde 8 module structurate într-o sesiune teoretică şi o sesiune practică;
 • Teorie: Sector 5, Bucuresti;
 • Practică: Magazinele Mega Image – Shop & Go, alte magazine partenere.

METODA DE TRAINING

Cursul este interactiv, îmbinând elementele de teorie cu pregătirea practică, şi se concentrează pe aprofundarea cunoştinţelor în domeniul comerţului şi serviciilor.

COMPETENTELE PROFESIONALE DOBANDITE PRIN ABSOLVIREA CURSULUI:

 • Întocmirea documentelor specifice activității de vânzare;
 • Raportarea activității de vânzare;
 • Aplicarea N.P.M. și P.S.I;
 • Aplicarea procedurilor de calitate;
 • Comunicarea la locul de muncă;
 • Efectuarea muncii în echipă;
 • Perfecționarea profesională;
 • Prezentarea produselor și serviciilor aferente vânzării;
 • Promovarea imaginii standului;
 • Menținerea stocurilor de rezervă;
 • Verificarea stocurilor de rezervă;
 • Comunicarea cu clienții;
 • Crearea mediului ambiental necesar vânzării;
 • Efectuarea vânzării;
 • Încasarea contravalorii mărfii.

TIPUL DE CERTIFICAT OBTINUT / CERTIFICARE CURS

Pentru obţinerea Certificatului de Calificare participanţii la curs vor susţine un examen de absolvire bazat pe un test scris şi o probă practică cu o comisie desemnata de Autoritatea Nationala pentru Calificari.

În urma absolvirii cursurilor se obţine un CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALA „LUCRĂTOR IN COMERŢ” – Cod N.C. / COR 5220.1.1. însoțit de suplimentul descriptiv ce vă confirmă competențele dobândite, valabil 3 ani de la data emiterii si recunoscut la nivel national de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice; Ministerul Educatiei Nationale si recunoscut international de Uniunea Europeana.

ALTE MENTIUNI

 • În prețul cursului sunt incluse: prestaţia lectorilor, suportul de curs, CD cu materiale pentru studiu, pauzele de cafea, certificatul de absolvire;
 • Nu se percep taxe de înscriere, pentru susținerea examenului sau eliberarea diplomei;
 • Toate taxele sunt incluse în costul cursului. 

CONTACT, INFORMATII, INSCRIERI: Florin Catalin IVAN

TELEFON: 0745-012-900 E-MAIL: contact@accepthoreca.ro WEB: www.accepthoreca.ro

LEGISLATIE

 • Lg. nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicata în M. O., Partea I nr. 790 din 12/12/2001;
 • Lg. nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, publicata in M. O., Partea I nr. 1101 din 25/11/2004, modificata si completata prin OUG 13/2012;
 • Lg. nr. 650/2002 pentru aprobarea O. G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă:
 • art. 5 alin. (1),(2),(3) lit. a si b;
 • art. 80 alin. (1) lit. a,b,c,d,e si alin. 2;
 • art. 84 lit. a,b,c si d. * Lg. Politiei Locale nr. 155/2010 publicata in M. O., Partea I nr. 483/14 .07. 2010:
 • Capitolul I – Dispozitii generale, art 1, alin (1) lit e;
 • Capitolul III – Atributiile Politiei Locale, art. 10 lit. a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k si l;
 • Capitolul V – Drepturile si obligatiile politistului local, art. 20 lit. b.
 • Lg. nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, publicata in M. O. nr. 740 din 10/10/2002:
 • art. 6 alin. (2) pct. A lit. b;
 • art. 19 lit i si o;
 • art. 23 alin. (1) lit. b.
 • Lg. nr. 53 din 2003 – Codul Muncii (republicat si actualizat 2013):
 • TITLUL I, Dispoziţii generale
 • CAPITOLUL II, Executarea contractului individual de muncă:
 • art. 39 alin (1) lit. g;
 • TITLUL VI: Formarea profesională
 • CAPITOLUL I, Dispoziţii generale:
 • art. 192 alin. (1) lit a, b,c,d,e,f, g si alin. (2);
 • art. 193 lit a,b,c,d,e si f;
 • art. 194 alin (1) lit a,b si alin (2);
 • art. 195 alin. (1), (2) si (3);
 • art. 196 alin. (1) si (2); art. 197 alin. (1), (2) si (3); art. 198 alin (1), (2), (3) si (4);
 • art. 199 alin (1) si (2); art. 200.